1_b.png

Rozbehnite podnikanie cez granty a projekty I.

11_11-Rozbehnite-podnikanie-cez-granty-a-projekty-I.jpg

 

Odkiaľ získať štartovací kapitál je kľúčovou otázkou ešte pred začiatkom podnikania. Jednou z možností financovania vášho podnikania v počiatočnej fáze sú granty. Základným predpokladom pre ich získanie na rozbeh biznisu je dobre spracovaný projekt. Buďte na to pripravení.

ČO SA DOZVIETE

  • aké sú možnosti čerpania grantov pri začatí podnikania
  • ako vypracovať vlastnými silami dobrý projekt na rozbeh podnikania
  • nápad, plán, implementácia - ako na životný cyklus projektu
  • nové programové obdobie EÚ fondov a možnosti čerpania

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Michal Podlucký odborník v oblasti grantových výziev. Zaoberá sa komplexným riešením grantov od vyhľadávania cez písanie, koordináciu, ako aj rozpočtovanie samotných projektov, financovaných z EŠIF, ako aj zo štátneho rozpočtu. Oblasťou eurofondov sa zaoberá už viac ako 12 rokov.

KEDY

11.11.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 7.11.2021, do 23.00 hod.


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK). Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené