1_b.png

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

9_10 Ročné zúčtovanie dane za rok 2019_RP_KE (FB cover).jpg

 

Každoročne sa vynára tá istá otázka. Aké dane je nutné zaplatiť? Vysporiadanie dane z miezd zamestnancov je možné pripraviť bez stresu, ak ste na to pripravení. Témou odborného seminára budú základné informácie súvisiace s ročným zúčtovaním dane.

ČO SA DOZVIETE

  • potvrdenie o príjme
  • žiadosť o ročné zúčtovanie dane
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus
  • výpočet ročného zúčtovania dane
  • vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
  • darovanie 2 % z dane

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Jana Tomečková – pracuje v oblasti vedenia miezd a personalistiky, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Zároveň sa venuje školeniam so začínajúcimi mzdovými účtovníkmi ale aj školeniam v už fungujúcich firmách z oblasti Zákonníka práce, miezd a personalistiky.

KEDY

9.10.2019

9:30 - 13:30 hod.

KDE

Košická regionálna komora SOPK

(budova WAGON SLOVAKIA Košice)

Bencúrova 13

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 6.10.2019 do 18.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené