1_b.png

Reklama, ktorá vás odlíši

Online-podujatia JUL AP_reg FB.jpg

 

Reklama, ktorá vás odlíši

Reklama sa stala prirodzenou súčasťou našich životov. Každým rokom sme viac vystavení väčšiemu množstvu reklamných posolstiev. Na prednáške vysvetlíme čo je dôležité pri tvorbe reklamnej kampane pre vaše budúce podnikanie tak, aby sa odlíšila od ostatných na slovenskom trhu.

ČO SA DOZVIETE

  • čo je reklama, ako funguje reklama, hlavné rozdelenie
  • prehľad nášho trhu z pohľadu podnikania
  • prehľad slovenskej konkurencie, nasýtenosť a medzery na trhu
  • vhodné kanály reklám, kam investovať a kde naopak ubrať
  • analýza, vyhodnotenie a nastavenie budúcej reklamy

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. art. Martin Hartiník –  skúsený grafický dizajnér a lektor. Študoval na umeleckých školách a následne naberal skúsenosti v reklamných agentúrach, hlavne ako webdizajnér a grafický dizajnér. Momentálne sa venuje vlastnému ateliéru a externe spolupracuje s firmami zameranými na marketing.

KEDY

21.7. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 15.7. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.