1_b.png

Psychohygiena, mentálne palivo biznisu

28.02. Psychohygiena mentalne palivo biznisu_TN_cover.jpg

 

Kým sa pustíte do podnikania, musíte sa vyzbrojiť odbornými vedomosťami a nastaviť produktivitu na maximum jasne stanovenými cieľmi a silnou motiváciou. Na tomto workshope sa naučíte princípy k tomu potrebnému selfmarketingu.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako identifikovať vaše mentálne brzdy
  • ako objaviť vaše mentálne palivo
  • ako ho dotankovať

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Mgr. Henrieta Holúbeková – autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež a dospelých už 20 rokov učí odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií. Je tvorkyňou náuky o sebe, ktorá predstavuje vodcovstvo zajtrajška.

KEDY?

28.02.2019

17:00 - 20:00 hod.

KDE?

Ži:va

Námestie Ľ. Štúra, Dom služieb

957 01 Bánovce nad Bebravou

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.02.2019 do 12.00 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené