1_b.png

Prvý dojem urobíš len raz

28.05. Prvý dojem urobíš len raz_RP+AP_BÁNOVCE NAD BEBRAVOU(FB cover).jpg

 

Psychologické štúdie hovoria, že názor utvorený na základe prvého dojmu sa len veľmi ťažko mení. Pritom na jeho vytvorenie stačí desatina sekundy. Preto je dôležité nielen to, čo vyslovíte, ale aj to, čo ešte predtým vypovie reč vášho tela. Príďte sa ju naučiť na náš seminár!

DOZVIETE SA

  • ako predstaviť seba alebo svoju firmu
  • čo o nás prezrádza reč tela – neverbálna komunikácia
  • zásady správnej verbálnej a neverbálnej komunikácie
  • ako sa pripraviť na prvé stretnutie

VAŠA LEKTORKA

Nikola Sedláčková – odborníčka na tréningy spoločenského protokolu a biznis etiketu vedie vlastnú firmu zameranú na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a prípravu eventov pre klientov, a má skúsenosti aj z akademickej sféry a riadenia európskej neziskovej organizácie.

KEDY

28.05.2019

17:00 - 21:00 hod.

KDE

Ži:va

Námestie Ľ. Štúra 6/6

957 01 Bánovce nad Bebravou

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.05.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené