1_b.png

Prvý dojem (ne)klame - neverbálna komunikácia

23_11-Prvý-dojem-(ne)klame---neverbálna-komunikácia-BA_AP+RP-(FB-cover).jpg

 

Pýtate sa, ako urobiť správny prvý dojem v biznise alebo ako zapôsobiť na potenciálnych dodávateľov a zákazníkov? Príďte na toto podujatie, pretože človek, ktorý dokáže „čítať“ neverbálne prejavy druhých, lepšie reaguje a rozumie celkovej komunikácii.

DOZVIETE SA:

  • neverbálna komunikácia – čo hovorí naše telo a gestá
  • ako ovplyvňuje psychika neverbálnu komunikáciu
  • ako zvládať zložité situácie rečou tela
  • zvýšená presvedčivosť v komunikácii
  • ako vystavať dobrú argumentáciu

KTO JE VAŠA LEKTORKA

Alexandra Jakubová – koučka, lektorka a mentorka s dlhoročnou bohatou praxou v oblasti vzdelávania so zameraním na manažérsku komunikáciu, leadership, negociáciu a marketing. Taktiež má množstvo skúseností s realizáciou vzdelávacích programov nielen pre domácich, ale aj medzinárodných klientov.

KEDY

23.11.2021

17:00 - 20:00

KDE

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 21.11.2021 do 23:59 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené