1_b.png

Programovací bootcamp

cover.png

 

V sérii štyroch workshopov si postupne naprogramujeme jednoduchú 2D hru v štýle "Frozen Bubble”. Hru bude možné ovládať klávesnicou, myšou alebo dotykovým displejom. Keďže bude vytvorená v jazyku Javascript, budeme ju môcť spustiť na počítači, ľubovoľnom telefóne alebo aj na niektorých smart TV. Jednoduchý 2D engine s fyzikou nám pomôže vysvetliť pojmy ako súradnicová sústava, vektor rýchlosti a zrýchlenia. Pre prácu s vektormi a pre určenie ich veľkosti a smeru budeme používať goniometrické funkcie a Pytagorovu vetu. Bootcamp je určený pre účastníkov, ktorí už majú základné skúsenosti s programovaním.

KEDY?

  • Streda - 21. 9.2022 od 17:30 do 20:30
  • Štvrtok - 22. 9.2022 od 17:30 do 20:30
  • Streda - 28. 9.2022 od 17:30 do 20:30
  • Štvrtok - 29. 9.2022 od 17:30 do 20:30

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

PROGRAM:

21. 9. Programovanie guličky

Prvý deň bootcampu bude určený na oboznámenie sa s vývojárskymi nástrojmi, ktoré sú súčasťou programu Chrome. Pozrieme sa na to, ako použiť Chrome na editovanie HTML kódu a taktiež ako takýto kód generovať prostredníctvom Javascriptu. Pre začiatočníkov si vysvetlíme ako definovať a zavolať funkciu, ako "debugovať" neznámy kód, ale tiež ako sa zapíše pole a ako adresujeme jeho prvky. V druhej polovici si vyskúšame dynamické vytvorenie nových HTML elementov s pomocou DOM (Document Object Model). Naprogramujeme si jednoduchý ping-pong, v ktorom sa gulička bude odrážať od stien hernej plochy. Vyskúšame vytvoriť jednoduchý fyzikálny model, v ktorom bude na guličku pôsobiť gravitácia, tlmenie alebo vietor.

22. 9. Škálovanie pomocou polí a tried

Ďalší deň budeme rozširovať program, ktorý sme vytvorili na predošlom workshope. Namiesto jednej guličky skúsime v programe naškálovať 100 pohybujúcich sa guličiek. Pozrieme sa ako takúto úlohu realizovať pomocou polí a tried. Naučíme sa ako využiť generátor náhodných čísel pre vytvorenie rôznofarebných guličiek. Fyzikálny model rozšírime o výpočet kolízie dvoch gúľ. Jednoduchý herný engine rozšírime o ovládanie klávesnicou a myšou a pridáme animácie zobrazujúce víťazstvo a prehru.

28. 9. Levely náročnosti

Základom každej dobrej hry je nastavenie náročnosti tak, aby hra nebola príliš nudná a zároveň ani náročná, aby hráča frustrovala. Skúsime nadizajnovať levely hry tak, aby sa postupne náročnosť stupňovala a popri tom sme občas hráča prekvapili novou hernou mechanikou. Pridáme ďalšie herné prvky a animácie.

29. 9. Finalizácia hry

Posledný deň nášho bootcampu upravíme hru, aby bola plnohodnotne hrateľná na telefóne. Zavesíme ju na verejne dostupný web server. Pridáme úvodnú obrazovku s výberom levelov a zvukové efekty. V tejto fáze by sme mali dosiahnuť kvalitnú hru, ktorá udrží pozornosť užívateľa. V porovnaní s hrami na Google Play alebo Apple Store nebude potrebné na telefón nič inštalovať, iba zadať správnu adresu do webového prehliadača.

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto odborné podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené