1_b.png

Produktívny home office - rady a tipy

27_5 Produktívny home office - rady a tipy FB cover.jpg

 

Budúci podnikatelia, naučte sa efektívne naplánovať priority! Či už počas home office alebo v bežný pracovný deň. Na online seminári sa prostredníctvom praktických podnetov z praxe a skúseností dozviete, ako príprava vplýva na začiatok dňa, ako sa budujú návyky a pracovná rutina a prečo je multitasking mýtus.

ČO SA DOZVIETE

  • uniformné riešenie na všetko neexistuje a je dôležité si všetky tipy prispôsobiť pre svoje potreby
  • ako začať deň z pohľadu efektívneho riadenia
  • ako spolupracovať v rámci tímu, keď pracujeme z domu
  • prečo sú v home office režime dôležité pravidlá
  • ako si vytvoriť vlastný akčný, denný plán

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning Designer a tréner v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Vedie co-create a design thinking workshopy, kde využíva skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác.

KEDY

27.5. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Ukončenie registrácie: 22.5. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.ke@npc.sk alebo +421 948 065 375

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.