1_b.png

Pripravte na dôchodok seba aj zamestnancov

04.12_dochodky_RP_NR_cover.jpg

 

ČO ZÍSKA PODNIKATEĽ?

  • ako ovplyvniť výšku svojho dôchodku
  • ako si zabezpečiť počas PN stabilný príjem
  • návod na rozloženie príjmu bez ohľadu na jeho výšku
  • nástroje dôchodkového systému pre svojich zamestnancov ako nadštandardný benefit
  • ako si pomocou týchto benefitov znížiť daňový základ

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Mgr. Richard Bartík – spoluzakladateľ poradensko-konzultačnej spoločnosti Alfa Life s.r.o. Nitra, tvorca inovatívneho vzdelávacieho programu Peniaze alebo život, s viac ako 12-ročnými skúsenosťami v oblasti finančného vzdelávania, spolu so svojim tímom odborníkov prináša komplexné riešenia pre firmy z oblasti nemocenského, sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia. 

KEDY?

16.1.2019

9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Alfa Lifes.r.o, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, 2. posch. – budova MediaHouse

Ukončenie registrácie: 15.1.2019

KONTAKT: rp.nr@npc.sk

Účasť je bezplatná. Kapacita podujatia je 15 osôb. 


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, prostredníctvom podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené