1_b.png

Právne minimum podnikateľa – robte biznis bez zbytočných chýb

28.11. Právne minimum podnikateľa_MT_pripF-1 (FB cover).jpg

 

 

Podnikanie prináša so sebou množstvo legislatívnych povinností. Stratiť sa v nich nie je problém a to môže znamenať pokutu. Náš seminár vám pomôže zorientovať sa vo vašich povinnostiach.

ČO SA DOZVIETE

  • povinnosti podnikateľa voči obchodnému a živnostenskému registru
  • pracovnoprávne vzťahy: nelegálne zamestnávanie, pracovná zdravotná služba, BOZP...
  • povinnosti spojené s prevádzkarňou, reklamačný poriadok
  • ako informovať zákazníkov o alternatívnom riešení sporov
  • ochrana osobných údajov
  • ekasa, nahlásenie voľných pracovných miest, rekreačné poukazy, protispoločenská činnosť a odpadové hospodárstvo
  • tipy a triky z praxe pre optimálne podnikanie

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Mária Kevická, PhD. - právnička s bohatými skúsenosťami v oblasti obchodného práva a konzultantka ochrany osobných údajov. Lektorské skúsenosti získala na pozícii vysokoškolského pedagóga na viacerých školách, autorka odborných článkov, spoluautorkou učebnice „Medzinárodné právo súkromné“.

KEDY

28.11.2019

14:00 - 18:00 hod.

KDE

LAVERDE

Na Bystričku 800/14

036 01 Martin

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.11.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.