1_b.png

PR

9-10_9-PR_npint_KE-(FB-cover).jpg

 

Chcete svoje meno predať na trhu lepšie ako vaša konkurencia? Nebojte sa na to použiť aj iné prostriedky ako doposiaľ. U nás sa dozviete všetko o tom, ako čo najlepšie odprezentovať vašu firmu cez tradičné médiá ale aj cez siete ako Facebook či Instagram.

So skúsenou lektorkou Simonou Hoschekovou si vyskúšate tvoriť atraktívny obsah na sociálne siete tak, aby ste zaujali čo najviac potenciálnych zákazníkov.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 8 osôb. Podmienkou účasti je mať vlastný e-shop.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • ako nastaviť komunikáciu a prezentáciu produktu a e-shopu
 • ako fungujú mediálne domy a redakcie na Slovensku  
 • ako napísať tlačovú správu, e-mail a tip do médií
 • čo je rešerš médií a ako ho správne urobiť
 • ako vyzerá dobrá PR agentúra a čo všetko by mala robiť
 • ako skontrolovať PR konzultanta
 • ako by mala fungovať novinárska etika
 • ako sa tvorí obsah na sociálne siete
 • ako si na PR najať influencerov
 • osvojenie si termínov ako public relations, corporate identity, internal PR, product placement a iné

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Simona Hoscheková - lektora s niekoľkoročnými rozsiahlymi skúsenosťami v oblastiach ako návrh komunikačnej stratégie, strategické poradenstvo, média a mediálne vzťahy, reputačný manažment, krízová komunikácia.

Vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Niekoľko rokov pôsobila v PR agentúre SEESAME Communication Experts, kde mala na starosti klientov ako Heineken, Kofola, Slovenská sporiteľňa, Walmark, One Fashion Outlet či Kúpele Trenčianske Teplice. Neskôr viedla celé PR oddelenie v najväčšom slovenskom zľavovom portáli ZlavaDna.sk.

 

KEDY?

Dvojdňový seminár: 9.9. – 10.9.2021

8:00 – 12:15 hod

Podmienkou je účasť počas oboch dní

 

KDE?
Online

KONTAKT: npint_ke@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 4.9.2021 alebo do naplnenia kapacity semináru


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné fyzicky podpísané listinné originály doručiť osobne alebo poštou na adresu, ktorú vám oznámi pracovník zaoberajúci sa vašou Žiadosťou.

elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email npint_ke@npc.sk .


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené