1_b.png

Použite rozum, použite Kaizen

17.04. Použite rozum, použite Kaizen_RP_TRNAVA(FB cover).jpg

 

Ešte neviete, čo je Kaizen a ako túto japonskú filozofiu uplatniť vo vašom podnikaní? Kaizen, zmena k lepšiemu, je systém kontinuálneho zlepšovania v osobnom, sociálnom a pracovnom živote. Nemusíte robiť veľké kroky, stačia pravidelné malé. Nemusíte použiť veľa peňazí, použite rozum! Ak plánujete robiť veľké zmeny za veľa peňazí, najprv sa zamyslite, či nie je možné využiť metódu Kaizen.

DOZVIETE SA

  • čo je metóda kaizen a ako ju využiť
  • ako nájsť a dostať sa k skutočnému cieľu
  • aká je sila zvykov, ktorá pomáha aj brzdí
  • ako začať - konkrétny návod zaradenia do praxe
  • neformálny networking s ďalšími podnikateľmi

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Michal Červinka - technický inžinier, zakladateľ a riaditeľ Lean akadémie, biznis kouč a lektor sa venuje optimalizácii výrobných procesov a neustálemu zlepšovaniu konkurenčných výhod firiem na všetkých úrovniach riadenia. Znalosť japonských techník zavádza vo sfére pracovného aj osobnostného rozvoja.

KEDY

17.04.2019

14:00 - 16:00 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum

(zasadacia miestnosť, prízemie)

Piešťanská 8188∕3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.04.2019 do 24.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking (podpora sieťovania), ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené