1_b.png

Porovnávače cien

12-13_10-Porovnavac-cien-INT_BB-(FB-cover).jpg

 

Cenové porovnávače sa tešia veľkému rozmachu, aj začínajúcim a malým e-shopom vytvárajú okamžitú konkurenciu pre  firmy s rovnakým tovarom. Viete, ako s nimi pracovať tak, aby vám prinášali viac návštevníkov a zvyšovali zisk? Získajte prehľad o slovenských a českých porovnávačoch a využite ich funkcionalitu pri úspešnom predaji cez e-shop.

So skúseným lektorom si ukážete, ako s cenovými porovnávačmi aktívne pracovať, aby ste si zvýšili svoje šance na predaj.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • ako pracovať s inzerciou – Heureka, NajNákup, Pricemania
 • o porovnávačoch tovaru vs. SEO
 • o práci s recenziami na porovnávačoch
 • o aplikáciách určených na správu dát pre porovnávače
 • o audite XML
 • o častých technických chybách e-shopov
 • o fungovaní inzercie v porovnávačoch po technickej stránke
 • príklady nastavovania kampaní a konkrétne odporúčania do praxe

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Libor Toporcer je odborníkom na poskytovanie komplexného mentoringu v oblasti online marketingu a spolupracuje so strednými a veľkými e-shopmi nie len zo Slovenska, ale aj so zahraničnými e-shopmi.  Je expertom na tému cenových porovnávačov na európskom trhu. Aktuálne je teamleadrom pre online marketingové oddelenie v agentúre Invelity a jeho doménou sú témy ako PPC, SEO, sociálne siete. Okrem toho, že pravidelne vystupuje na odborných konferenciách, organizuje aj vzdelávacie kurzy pre študentov vysokých škôl a verejnosť a prednáša na vysokoškolských cvičeniach a prednáškach na Fakulte Managementu Univerzity Komenského.

 

KEDY?

Dvojdňový seminár: 12.10.2021 – 13.10.2021

9:00 – 13:15 hod

Podmienkou je účasť počas oboch dní

KDE?
Online

KONTAKT: npint_bb@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 7.10.2021


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné fyzicky podpísané listinné originály doručiť osobne alebo poštou na regionálnu pobočku. Adresa: NP INT, NPC Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA), 974 05 Banská Bystrica.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email npint_bb@npc.sk.

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené