1_b.png

Podnikateľský plán, ktorý obstojí

04.04. Podnikateľský plán, ktorý obstojí_AP_NR_cover.jpg

 

Postupne vás učíme, ako byť podnikateľsky zdatní a pripravení uviesť svoje nápady na trh. V tomto trende pokračujeme s ďalším odborníkom, s ktorým si bližšie povieme, aká je základná osnova úspešného podnikateľského plánu.

ČO SA DOZVIETE

  • ako prepojiť nápad s podnikateľským plánom
  • čo ne/patrí do úspešného biznis plánu
  • aké sú riziká podnikania
  • ako správne určiť predmet podnikania
  • čo je vaša konkurenčná výhoda
  • kedy začnete zarábať

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Branislav Príbojský – pôsobil vo firmách, ktoré sa venujú inkorporačným službám (zakladanie spoločností v zahraničí) a aj ako právnik vo finančnej sfére SR, pomáhal tiež zakladať firmy vo viac ako v 15 štátoch EÚ a Ázie. Od roku 2017 je spolumajiteľom Freya Corporation s.r.o., ktorej cieľom je pomoc podnikateľom pri expanzii na zahraničné trhy.

KEDY

04.04.2019

17:00 - 20:00 hod.

KDE

NPC Nitra, SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 04.04.2019 do 12.00 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené