1_b.png

Podnikanie vo V4 v kocke

Podnikanie vo V4 v kocke 19,23,25.9.19 dvojstranovy plagat (FB cover).jpg

 

Cieľom série podujatí je získať podstatné informácie na tému podnikania v krajinách Vyšehradského regiónu.

Harmonogram sérii podujatí:

 • 19.9. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 1 - Všeobecný úvod k podnikaniu v zahraničí
 • 23.9. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 2 – Stratégia expanzie
 • 25.9. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 3 – Porovnanie krajín V4

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.9.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

Kontakt: rp@npc.sk

Detailný harmonogram sérii podujatí

Téma č. 1 - Všeobecný úvod k podnikaniu v zahraničí

19.9. / 9:00 – 13:00 hod.

Lektor: Branislav Príbojský

Pred vstupom na zahraničné trhy je nutné si uvedomiť rozdielnosť jednotlivých krokov v oblasti legislatívy, práva, kultúry a obchodných zvyklostí. V úvodnom stretnutí si predstavíme základné rozdiely a porovnania jednotlivých krajín a kontinentov.

Obsah:

 • podnikanie v zahraničí - všeobecný úvod
 • porovnanie štátov všeobecne - V4 vs Ázia vs USA
 • začiatok podnikania na Slovensku vs začiatok podnikania v zahraničí
 • expanzia - ako si vybrať štát do ktorého sa expanduje

Téma č. 2 – Stratégia expanzie

23.9. / 9:00 – 13:00 hod.

Lektor: Branislav Príbojský

Cieľom prednášky je určiť si stratégiu expanzie. Porovnáme si krajiny V4 + krajiny do ktorých najčastejšie expandujú slovenské spoločnosti.

Obsah:

 • kde si založiť prvú firmu - sk vs zahraničie
 • príprava na expanziu
 • najväčšie chyby pri vstupe na zahraničný trh

Téma č. 3 – Porovnanie krajín V4

25.9. / 9:00 – 13:00 hod.

Lektor: Branislav Príbojský

Pri rozhodovaní sa v otázkach expanzie dochádza najčastejšie k porovnávaniu krajín V4 a to primárne ČR a Maďarskej republiky. V rámci prednášky si prejdeme komplexne proces a možnosti expanzie z pohľadu založenia spoločnosti, registrácie na DPH, správy účtovníctva a základných rozdielov v správaní sa zákazníka.

Obsah:

 • V4 - porovnanie krajín
 • Maďarsko - založenie firmy, daňová oblasť, DPH registrácia Sk firmy a získanie HU IČ DPH, virtuálne sídlo, marketing, správanie sa trhu a zákazníkov, porovnanie s ČR (všetky oblasti)

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Branislav Príbojský - vyštudoval Paneurópsku vysokú školu práva. Počas svojej praxe pôsobil na manažérskych pozíciách viacerých spoločností, rovnako ako aj na pozícii právnika vo finančnej správe Slovenskej republiky. Niekoľko rokov pôsobil na pozíciách v spoločnostiach, ktoré sa venujú inkorporačným službám s primárnym cielením na zakladanie spoločností v zahraničí. V rámci svojej praxe pomáhal založiť spoločnosti vo viac ako 15-tich štátoch v rámci EU a Ázie. Od roku 2017 je spolumajiteľom spoločnosti Freya Corporation s.r.o.

Freya Corporation bola založená v roku 2016 s víziou pomáhať podnikateľom budovať a rozvíjať ich biznis vo všetkých fázach. Poslaním Freya Corporation je podať pomocnú ruku a vyriešiť legislatívne, právne a úradné záležitosti namiesto klienta. Ten sa tak môže naplno venovať svojmu podnikateľskému cieľu a vybudovať silnú značku. Za tri roky pôsobenia pomohla spoločnosť 80 klientom založiť viac ako 200 spoločností v 10 krajinách.


Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Viac informácií nájdete v Implementačnom manuáli TU

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené