1_b.png

Podnikanie na Slovensku v roku 2019

27.3.-SK---Podnikanie-s-SR-2019-(FB-cover).jpg

 

Tento seminár je inšpiratívnym podujatím pre malé a stredné podniky (MSP). Účastníkom poskytne nevyhnutné informácie pre podnikanie na Slovensku v roku 2019.

ČO SA DOZVIETE

  • rozdiely medzi právnymi formami na území SR
  • výber predmetu podnikania
  • zmena názvu spoločnosti – na čo nezabudnúť
  • aké sú povinnosti MSP voči slovenským štátnym orgánom – zdravotnej, sociálnej poisťovni a daňovému úradu
  • daňový systém na Slovensku pre MSP
  • sídlo spoločnosti a jej záväzok voči slovenským štátnym orgánom
  • ako otvoriť bankový účet

Seminár bude vedený v anglickom jazyku a je určený pre podnikateľov zo zahraničia, ktorý podnikajú na Slovensku.

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Mária Čechová je samostatne pôsobiacou advokátkou. Pri poskytovaní právnych služieb sa špecializuje na poradenstvo začínajúcim podnikateľom, kde im poskytuje právnu pomoc pri založení obchodných spoločností, živností, súčinnosť pri registrácii na príslušné štátne orgány, komunikáciu s daňovým úradom, právne služby v oblasti pracovného práva, práva nehnuteľností, zmluvného práva, a trestného práva. Má bohaté skúsenosti s prípravou zmlúv v oblasti práva informačných technológií a poskytuje svoje služby aj pri zakladaní start up projektov.

KEDY

27.3.2019, 09:00 - 11:00 hod.

KDE

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKT

Rastový program rp@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď. nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.3.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY

Účastník musí byť podnikateľ:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené