1_b.png

Podajme pomocnú ruku prostredníctvom 3D tlače

Podajme pomocnú ruku prostredníctvom 3D tlače - 19.03.2019.png

 

Workshop v spolupráci s komunitou e-NABLE (https://e-nable.sk/), na ktorom spoločne vytvoríme 3D tlačené mechanické náhrady rúk tým, ktorí ich potrebujú. Komunita e-NABLE je úžasná skupina jednotlivcov z celého sveta, ktorí využívajú svoje 3D tlačiarne na vytváranie „open source“ tlačených dlaní a rúk pre deti a dospelých. Sú to ľudia, ktorí odložili svoje politické, náboženské, kultúrne a osobnostné rozdiely aby sa spojili a spoločne spolupracovali na hľadaní riešení a vylepšovaní voľne prístupných 3D tlačených dizajnov dlaní a rúk pre tých, ktorí sa s ich chýbajúcimi časťami narodili alebo o ne prišli pri inej udalosti.

Po úspešnom poskladaní už predtlačeného modelu ruky, ktorý dostane každý účastník, sa môže uchádzať o udelenie vlastného "assemble badge" - odznaku, potvrdenia o ztučnosti skladajúceho. 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na úvod si predstavíme projekt a myšlienku e-NABLE. Povieme si ako táto komunita funguje a ako sa môžete k e-NABLE pridať. Následne si povieme teóriu a princípy fungovania 3D tlačiarní. Povieme si široké možnosti využitia tejto technológie, aké typy materiálov používame a aký je potrebný softvér pre tvorbu 3D modelov. Ukážeme si funkčnosti a odlišností rôznych modelov a dizajnov náhrad. Hlavnou časťou workshopu bude skladanie predtlačenej náhrady. Počas celého workshopu máte voľný priestor pre otázky.

KEDY

Workshop sa uskutoční v utorok 19. marca 2019 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

 

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ! Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Nájdete aj na Facebooku Creative Point

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené