1_b.png

Plánovanie, procesy a kontroling v kocke

28.11.-Plánovanie,-procesy-a-kontroling--v-kocke_cover.jpg

 

Podnikatelia, máte už rok 2023 naplánovaný? A aby vás niečo  nezaskočilo, je dobre byť pripravený. Expertka na plánovanie a kontroling sa podelí o svoje dlhoročné skúsenosti s budovaním podnikateľských projektov a ich riadením. Poskytne aj návody a odporúčania, ako si nastaviť jednotlivé kroky pre úspešné fungovanie podnikania a upozorní na chyby, ktorým by ste sa mali počas nového roka vyvarovať.

DOZVIETE SA

28.11.2022 Strategické a finančné plánovanie a kontroling

 • prečo je dobré robiť biznis plány
 • čo nám prinesie biznis plán
 • ako zostaviť strategický plán
 • čo všetko musí obsahovať finančný plán
 • ako spracovať reálny finančný plán
 • čo znamená v úplnosti kontroling a ako ho robiť efektívne
 • ako zistiť, v akej kondícii sa nachádza podnikanie
 • čo by ste mali sledovať, aby ste sa nezahltili číslami a tabuľkami
 • ako finančný plán súvisí s cenotvorbou

 

29.11.2022 Organizácia podnikania a jeho procesov

 • ako súvisí motivácia a zodpovednosť zamestnancov
 • prečo podriadení neplnia úlohy
 • ako efektívne zorganizovať podnikanie
 • prečo sú niektoré biznisy úspešnejšie a iné nie
 • ako zostaviť procesy tak, aby všetko na seba logicky nadväzovalo
 • ako zaistiť neustále sa zlepšovanie
 • čo je šťastie a ako ho dosahovať
 • čo je hybnou silou rozvoja personálu
 • ako dostať úlohy vykonané
 • ako mať úspešný tím

 

30.11.2022 Obchodné a marketingové plánovanie

 • ako si naplánovať obchodné a marketingové aktivity
 • ako budovať dôveru so zákazníkom
 • aký je rozdiel medzi marketingom a propagáciou
 • najčastejšie chyby v marketingu a propagácii
 • ako neprísť o existujúcich klientov
 • ako efektívne získavať nových klientov
 • najčastejšie chyby obchodníkov
 • zásady úspešného obchodného tímu

 

VÁŠ LEKTOR JE

Ing. Soňa Sopóci - je držiteľkou medzinárodného certifikátu procesného špecialistu a konzultanta pre oblasť zlepšenia fungovania firmy a jej kontroly. Zameriava sa na zvyšovanie produktivity firiem, ich procesnú organizáciu, strategické a finančné plánovanie a kontroling a meranie výkonnosti firmy a jej procesov.

KEDY

28. - 30.11.2022

09:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

 

Ukončenie registrácie: 22.11.2022 do 23:59

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

 

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené