1_b.png

Ovládnite komunikáciu v podnikaní

3.10.-Ovládnite-komunikáciu-v-podnikaní_cover.jpg

 

Komunikácia je základom každého úspešného podnikania, aj keď sa často podceňuje. Na trojdňovom podujatí sa dozviete, ako komunikovať správne, či už vo vzťahu so zákazníkmi, zamestnancami alebo biznis partnermi. Naučíte sa čo je to otvorená komunikácia, význam a pravidlá spätnej väzby, či ako byť priamy a zároveň ľudský.

DOZVIETE SA

3.10.2022 Naučte sa rozoznať jednotlivé osobnosti  

 • spoznanie svojej osobnosti
 • spoznanie správania ľudí a ako v biznise využiť prínos každého jednotlivca
 • ako osobnosť človeka vplýva na priamosť komunikácie

4.10.2022 Otvorená komunikácia a spätná väzba

 • princípy radikálnej otvorenosti a spätnej väzby
 • sila pochvaly pri budovaní otvorených vzťahov a pri motivácii
 • aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu

5.10.2022 Spätná väzba trochu inak

 • využitie metódy Lego Serious Play pri dávaní spätnej väzby
 • START-STOP-CONTINUE spätná väzba
 • 4 slová pre lepšie prijatie spätnej väzby

 

Praktické cvičenia, aktívne zapájanie účastníkov vzdelávacieho podujatia   

 

VÁŠ LEKTOR JE

Mgr. Nikola Sedláčková, PhD. - zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Okrem toho, že pomáha ľuďom v sebarozvoji, v súkromnom živote sa angažuje vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia (fundraising a firemná filantropia).

KEDY

3.-5.10.2022

09:00 – 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trenčín

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28.9.2022 do 13.00 hod.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

 

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Trenčín Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.tn@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené