1_b.png

Osvojte si umenie asertívnej komunikácie

01.04.-Osvojte-si-umenie-asertívnej-komunikácie_AP_PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

Na komunikácii stojí a padá náš každodenný život, či už ide o prácu, biznis, partnera alebo priateľov. Ako môžu byť komunikačné zručnosti a asertivita prospešné vo vašom budúcom podnikaní vám povie náš odborník.

ČO SA DOZVIETE

  • aktívne počúvanie druhej strany – ako prispôsobiť svoju komunikáciu potrebám druhej strany
  • predchádzanie konfliktov – ako pochopiť svojho partnera (obchodného partnera, zamestnanca)
  • asertivita v každodennom živote – ako jej prostredníctvom dosiahnuť výsledok prijateľný pre obe strany (win-win)

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Ľuboš Marcinek školiteľ a lektor preferujúci techniky a metódy neformálneho vzdelávania založeného na zážitku, zameriava sa na rozvoj sociálnych zručností a občiansku participáciu na živote spoločnosti. V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, aktívnych občanov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu (vypracúva Nadácia Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka).

KEDY

01.04.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

UniCentrum

Kúpeľná 6

(2. poschodie, 312)

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29.03.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené