1_b.png

Osvojte si techniky vyjednávania a presviedčania

7_11_Osvojte si techniky vyjednávania a presviedčania_RP(FB cover).jpg

 

Spoznajte svoje silné a slabé stránky pri presviedčaní, ovplyvňovaní a vyjednávaní. Naučte a využite vo svojom podnikaní techniky, ktoré sa učia aj agenti v FBI.

ČO SA DOZVIETE ?

ROZVOJOVÉ CIELE

 • rozumieť podstate presvedčovania a ovplyvňovania druhých ľudí
 • vedieť používať rôzne techniky a prístupy
 • poznať vlastné silné a slabé stránky, možnosti zlepšiť sa

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA, VYUŽITIE PRI VYJEDNÁVANÍ

 • ako odhaliť a interpretovať neverbálne prejavy – delenie signálov záujmu a nesúhlasu
 • ako zistiť, aké sú skutočné zámery človeka, s ktorým komunikujem
 • ako presne reagovať na náročné situácie, či už ide o dlhé náročné rokovanie, vyjednávanie alebo o krátku bleskovú prezentáciu

VYJEDNÁVANIE AKO SÚČASŤ PROFESIE

 • osobnosť vyjednávača
 • identifikovanie vlastného štýlu vyjednávania
 • analýza vlastných silných a slabých stránok vo vzťahu ku kompetenčnému modelu
 • NAV, RAV, PAV, BATNA a ďalšie techniky vyjednávania , ktoré používajú napr. aj agenti FBI

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Dušan Straňák (Balanced s.r.o.), konzultant a lektor v slovenských a nadnárodných spoločnostiach, podieľa sa na tvorbe projektov organizačného, marketingového a obchodného rozvoja. Skúsení lektor manažérskych zručností, vodcovstva, tímovej spolupráce, strategického riadenia, plánovania a časového manažmentu. Venuje sa predaju a predajným technikám i moderným marketingovým stratégiám.

KEDY?

7.11.2019, 9:00 - 12:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 06.11.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento workshop sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené