1_b.png

Psychológia predaja dobrého trhovníka

dobry trh podujatie.jpg

 

Kedysi podceňovaná oblasť dnes nadobúda v obchode kľúčový význam. Sú to psychické procesy u zákazníka - jeho vnímanie, pamäť, zhodnocovanie alternatív, emócie, potreby, postoje. Tie rozhodujú o tom, ako zareaguje na reklamu, ako bude verný značke, o jeho preferenciách a nákupnom správaní. Kurz objasní psychológiu v pozadí niektorých reklamných a marketingových postupov, možnosti ich spoznania, využitia i obrany proti nim. Napríklad na type podujatia ako je Dobrý trh.

ČO SA DOZVIETE?

 • Majú byť ceny v stánku viditeľné? Je v dnešnej dobe dôležité mať aj terminál?
 • Aký stánok zvoliť – dizajnový, preplnený, minimalistický, klasický trhový, alebo malý obchodík? Aký zaujme viac?
 • Ako zviditeľniť značku bez zbytočného vizuálneho smogu?
 • Ako zaujať klienta v dave?
 • Interakcia s klientami – ako reagovať na otázky
 • Reč tela – čo je dôležité?
 • Do akej miery rozhoduje umiestnenie stánku na trhu


KTO JE VÁŠ LEKTOR ?
Mgr. Michal Hamar, MBA je lektor, tréner, kouč, konzultant a špecialista rozvoja s viac ako 10 – ročnou praxou v korporátnych spoločnostiach, ako sú telekomunikácie a banky, na rôznych pozíciách od priameho kontaktu so zákazníkom cez podporu predaja a riadenie predajných tímov. Je držiteľom lektorského osvedčenia a absolvent profesijného vzdelávania MBA, je certifikovaný analytik medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov – Golden Profiler of Personality© (GPOP) - aktuálne pracuje na obsiahnutí modelu Virginie Satirovej pre riadiace pozície a dosiahnutie medzinárodne uznávaného certifikátu pre kouča podľa ICF - má bohaté skúsenosti s paletou soft skills a rozvojom zamestnancov.

 

KEDY?

7.12.2018, 9:00 - 13:00 hod.

 

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Prihlasujte sa TU

Ukončenie registrácie: 6.12.2018 do 15:00 hod.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk


Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento networking – podpora sieťovania sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

AK SA CHCETE PRIHLÁSIŤ NA PODUJATIE KLIKNITE SEM 

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené