1_b.png

Občianske združenie sa oplatí II.

15.08.-Občianske-združenie-sa-oplatí-II._AP_BB-(FB-cover).jpg

 

Aj počas letných dní pokračujeme ďalšou časťou zo série podujatí na tému občianske združenie. Tento raz sa dozviete, aké náležitosti vyplývajúce zo zákona musíte dodržať, ak sa v rámci neziskovej organizácie chcete venovať aj podnikateľskej činnosti.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • aké právne predpisy sa vzťahujú na podnikanie v o.z.
  • riešenie pracovno-právnych vzťahov v o.z.
  • podmienky predaja výrobkov a služieb z legislatívneho rámca
  • kde hľadať a ako využiť otvorené výzvy a granty pre o.z.

VAŠA LEKTORKA JE

Marcela Václavková Konrádová - ako konzultantka sa podieľala na vzniku mnohých občianskych združení, je riaditeľkou o.z. Prístav nádeje, pracuje ako sociálny a biznis kouč, lektorka, redaktorka Dalito.sk, autorka 7 kníh a ebooku Objav nové možnosti.

KEDY

15.8.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33 - Sásová

974 11 Banská Bystrica

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.8.2019, do 13:00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.