1_b.png

Nové povinnosti v kybernetickej bezpečnosti

cover_21.3.-Nové-povinnosti-v-kybernetickej-bezpečnosti.jpg

 

V kybernetickej bezpečnosti platí „lepšia štipka prevencie, ako vrece nápravných opatrení“. Vynovená smernica NIS2 so sebou prináša zodpovednosť vrcholového manažmentu za zavedenie bezpečnostných opatrení, ich dodržiavanie a školenia zamestnancov i manažmentu. Stredné podniky ako nové povinné osoby sa musia pripraviť na rozšírenie pôsobnosti zákonných povinností a rozsahu auditu v kybernetickej bezpečnosti.

ČO SA DOZVIETE

  • NIS2 - prečo prichádza zmena a čo so sebou prináša
  • Ako sa pripraviť na nové termíny a požiadavky
  • Analýza rizík ako váš nevyhnutný prvý krok
  • Diskusia

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Ján Lichvárpredseda Clustra Kybernetickej Bezpečnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív. Svoje aktivity zameriava na vzdelávanie a šírenie osvety k zvýšeniu povedomia o kybernetickej bezpečnosti v SR.

HOSTIA

Zástupcovia Národného bezpečnostného úradu - Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Zástupcovia NBÚ so skúsenosťami s auditmi kybernetickej bezpečnosti, kde sa overuje plnenie povinností podľa zákona a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby Vás prevedú nosnou témou, ktorou je smernica NIS 2, ktorú EÚ schválila ešte koncom roka 2022.

Ing. Alexandra Rusňáková - absolventka Informačného manažmentu na Vysokom učení technickom v Brne. Momentálne pracuje na pozícií Information Security Analyst vo firme AXENTA s.r.o. Zabezpečuje analytické činnosti s dôrazom na analýzy súladu, rizík a iných činností v súvislosti s reguláciami. Zároveň je manažérom kybernetickej bezpečnosti vo Vodárenskom podniku Ružomberok. Zúčastňuje sa taktiež konferencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti aj v rámci Českej republiky.

KEDY

21.3.2023

09:00 - 12:00 hod.  

KDE

Národné podnikateľské centrum Trenčín

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 19.3.2023 do 23:59 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Trenčín Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.tn@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené