1_b.png

Networking ako marketingový nástroj

cover_26.1.-Networking-ako-marketingový-nástroj.jpg

 

Vzájomné sieťovanie podnikateľov je jedným z nástrojov ako zvýšiť povedomie o sebe a rásť spoločne. To nás viedlo k tomu, aby sme vám po Škole marketingu pre podnikateľov dopriali možnosť osobného stretnutia s rôznymi expertmi. Na networkingu spoznáte osobne ostatných účastníkov a budete mať možnosť prediskutovať vaše najbližšie  podnikateľské plány, prepojiť sa a spoločne rásť k lepším zajtrajškom.

ČO SA DOZVIETE?

  • zhrnutie najsledovanejších tém online školy marketingu
  • praktické odporúčania pre váš biznis
  • trendy v marketingu na rok 2023
  • priestor na diskusiu
  • príklad budovania obchodných vzťahov v online priestore
  • ako budovať udržateľné obchodné partnerstvá
  • význam networkingu pri budovaní osobnej či firemnej značky
  • networking samotný

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Ďurčová - zakladateľka značky AXIM, spoluzakladateľka dynamickej siete ATTAO. Pôsobí ako strategický poradca malých a stredných firiem v oblasti marketingu, obchodu a riadenia ľudských zdrojov. Má 20 ročnú prax vo firmách doma i v zahraničí. Pomáha značkám vystúpiť z davu, nastavuje im komunikáciu, propagáciu a rast v súlade s jej hodnotami a poslaním. Aktuálne sa popri marketingu venuje i natáčaniu podcastov a networkingu.

Mgr. Imrich Kovaľ - Biznis developer, podnikateľ, lektor, mentor, konzultant, obchodník. Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO, spoluzakladateľ dynamickej siete firiem ATTAO. Už takmer 15 rokov pôsobí v online biznise a pomáha začínajúcim, malým a stredným podnikateľom napĺňať ich inovačný potenciál a presadiť sa v digitálnom svete. Objavuje, analyzuje a implementuje strategický, biznisový, komunikačný a marketingový potenciál firiem do efektívneho fungujúceho celku.

HOSTIA

Mgr. Iveta Hrabovská -  podniká už 6 rokov v segmente, ktorý na Slovensku v podstate sama vytvorila. Vyrába a predáva jedinečné džemy s prémiovým alkoholom pod značkou Gentlejam. Spolu s manželom o jeho kvalitách presvedčili už stovky klientov. Vďaka jedinečnej štruktúre jej vlastných receptúr zaujala významnú slovenskú klientelu a obchodníkov z viacerých kútov sveta. Jej úspech ocenili aj na EXPO 2022 v Dubaji.

Ing. Ivana Havranová – vyštudovala akreditovaný kurz profesionálneho koučingu v Koučinkcentre v Prahe a začala ním žiť. Je biznis koučkou s medzinárodnou certifikáciou ICF (PCC). Poskytuje koučing manažérom a majiteľom firiem tak, aby boli pripravení na budúcnosť. Ivana je spoluzakladateľkou projektu expertklub, v rámci ktorého prešlo mentorskými programami viac ako 50 podnikateľov.

 

KEDY

26.01. 2023

09:00 – 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Žilina

OC Makyta

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.01.2023 do 23.59 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Žilina, 010 01 Žilina
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.za@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli.


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Networking - podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené