1_b.png

Networking ako marketingový nástroj – Trnava

cover_23.5.-Networking-ako-marketingový-nástroj.jpg

 

Témou dynamického networkingu bude, ako využiť silu interného marketingu pre efektívnu komunikáciu so zamestnancami, a aké marketingové nástroje využiť na budovanie zamestnaneckej značky. Pozrieme sa aj na najnovšie trendy a postupy v oblasti marketingu, komunikácie či budovaní zamestnaneckých značiek.

ČO SA DOZVIETE?

  • Čo je to zamestnanecká značka a akú zohráva úlohu pre firmu
  • Aké marketingové nástroje a kanály môžete využiť, aby boli vaši zamestnanci spojení s vašou firmou a jej hodnotami.
  • Čo tvorí efektívnu internú marketingovú komunikáciu s cieľom zvýšenia angažovanosti zamestnancov
  • Ako dokáže leadership a osobnostný rast prispieť k vytváraniu motivujúceho pracovného prostredia
  • Trendy a postupy v oblasti marketingu, komunikácie a zamestnaneckých značiek
  • Praktické príklady a tipy na zlepšenie výkonnosti firmy, networking v praxi

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Ďurčová - zakladateľka značky AXIM, spoluzakladateľka dynamickej siete ATTAO. Pôsobí ako strategický poradca malých a stredných firiem v oblasti marketingu, obchodu a riadenia ľudských zdrojov. Má 20 ročnú prax vo firmách doma i v zahraničí. 

Mgr. Imrich Kovaľ - Biznis developer, podnikateľ, lektor, mentor, konzultant, obchodník. Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO, spoluzakladateľ dynamickej siete firiem ATTAO. Už takmer 15 rokov pôsobí v online biznise a pomáha začínajúcim, malým a stredným podnikateľom napĺňať ich inovačný potenciál a presadiť sa v digitálnom svete.

HOSTIA

Mgr. Sandra Badíková, MBA – Je obchodnou riaditeľkou spoločnosti BIOMIN a ma už viac ako 10 ročné skúseností vo farmaceutickom priemysle. V roku 2020 ukončila štúdium MBA, ktoré jej pomohlo pochopiť širší pohľad na samotné podnikanie. Ako tímlíder má skúsenosti v oblasti propagácie a predaja produktov.

Lucia Mešková, MBA - Je inšpiratívny líder a kouč s medzinárodným zázemím so špecializáciou na zákaznícky servis. Je lektorkou a zakladateľkou spoločnosti SOPHIRE ACADEMY zaoberajúcej sa už desiaty rok komplexným vzdelávaním pre HORECA segment. Je skúsená koučka, ktorá pozná recept, ako motivovať zamestnancov a zvýšiť ich výkon.

KEDY

23.5.2023

09:00 – 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum -  Trnava

Business Centrum Aquapolis

Piešťanská 8188/3

917 01 Trnava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.5.2023 do 23:59 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Trnava Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.tt@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Networking - podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené