1_b.png

Networking a budovanie osobnej značky

cover_30.5.-Networking-a-budovanie-osobnej-značky.jpg

 

Podujatie, na ktorom budeme viesť networking a prepájať ho s témou osobnej značky. Osobná značka zakladateľa alebo zakladateľky firmy je súčasťou marketingu, rozvoja, či škálovania firmy a v dobe rozsiahlej konkurencie bude čoraz dôležitejšia. Zistite, ako využiť svoju odlišnosť a pretavte ju do marketingovej komunikácie.

ČO SA DOZVIETE

  • Aké znalosti a skúsenosti z online marketingu malým a stredným firmám chýbajú
  • Sú menšie firemné rozpočty prekážkou alebo výhodou?
  • Ako budovať osobnú značku a prečo prepájať marketing a obchod
  • Aké aktivity pomáhajú firmám pri budovaní povedomia v online komunikácií
  • Môže viesť nejasná identita firemnej či osobnej značky k strate príjmov?
  • Prečo už neplatí v online priestore to čo kedysi
  • Ako na digitálne inovácie keď ľudia odmietajú zmeny? 
  • Networking

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Ďurčová - zakladateľka značky AXIM, portálu www.zamestnaneckaznacka.sk a spoluzakladateľka dynamickej siete ATTAO. Pôsobí ako strategický poradca malých a stredných firiem v oblasti marketingu, obchodu a riadenia ľudských zdrojov. Má 20 ročnú prax vo firmách doma i v zahraničí. Pomáha značkám vystúpiť z davu, nastavuje im komunikáciu, propagáciu a rast v súlade s jej hodnotami a poslaním.

HOSŤ

Mgr. Imrich Kovaľ - Biznis developer, podnikateľ, lektor, mentor, konzultant, obchodník. Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO, spoluzakladateľ dynamickej siete firiem ATTAO. Už takmer 15 rokov pôsobí v online biznise a pomáha začínajúcim, malým a stredným podnikateľom napĺňať ich inovačný potenciál a presadiť sa v digitálnom svete. Objavuje, analyzuje a implementuje strategický, biznisový, komunikačný a marketingový potenciál firiem do efektívneho fungujúceho celku.

Ing. Tomáš Nídel - zakladateľ a majiteľ eshopu www.nideko.sk, ktorý vybudoval úplne od nuly až k 17-tisícovým obratom mesačne. Vo vysoko konkurenčnom prostredí sa presadil s veľmi efektívnymi procesmi a silným B2B zameraním. Skúsenosti nadobudol z dlhoročného pôsobenia v obchodnej sfére.

KEDY

30. 5. 2023

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trenčín

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.5.2023 do 11:00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Trenčín Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.tn@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking - podpora sieťovania,  ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Networking - podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené