1_b.png

Nedajte si ukradnúť svoj nápad!

22.03. Nedajte si ukradnúť svoj nápad_PREŠOV_cover.jpg

 

Aj duševné vlastníctvo potrebuje ochranu. Nedajte si ukradnúť svoj biznis nápad ešte pred uskutočnením a príďte si rozšíriť vedomosti o autorských právach, patentoch, ochranných známkach či dizajnoch na náš bezplatný seminár vedený profesionálkou.

ČO SA DOZVIETE

  • systém práva duševného vlastníctva

  • ochrana autorských diel vrátane počítačových programov a databáz, vynálezov, dizajnov, ochranných známok a iných predmetov duševného vlastníctva, ako aj obchodného tajomstva a know-how

  • uzatváranie zmlúv na predmety duševného vlastníctva (licenčné zmluvy, zmluvy o dielo, franšízové zmluvy)

  • aplikácia zamestnaneckého režimu výkonu práv duševného vlastníctva

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. - advokátka a odborná konzultantka v oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií a ochrany osobných údajov. Pôsobí na Právnickej fakulte a v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ v Košiciach, ako lektorka a odborná garantka v Kurze duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, prednáša doma aj v zahraničí, je autorkou mnohých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva.

KEDY

22.03.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum

(2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.03.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

 


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené