1_b.png

Navrhnite interiér v SketchUp

25_10_Navrhnite-interiér-v-programe-SketchUp_v2-CP-(FB-cover).jpg

 

Spoznajte princípy 3D modelovania v dostupnom, zrozumiteľnom a ľahko zvládnuteľnom online programe SketchUp Free. Výsledkom workshopu bude 3D vizuál interiéru pracovnej kancelárie, pripravený na odprezentovanie klientom.

ČO SA DOZVIETE

  • ako ovládať orientáciu v 3D priestore
  • výhody a nevýhody programu SketchUp
  • ako nastaviť pracovné prostredie (jednotky, pozadie)
  • ako použiť kresliace a modelovacie funkcie (ťahať steny, otvory pre okná a dvere)
  • ako si nastaviť materiály a textúry

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • počítač s myškou a kvalitné pripojenie na internet
  • ak máte kanceláriu, ktorú chcete zariadiť, pripravte si jej rozmery (nepovinné)
  • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Zuzana Samčíková – vyučuje prácu v 3D modelovacích programoch na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Má bohaté skúsenosti z pedagogickej praxe aj vlastných realizácií, o ktoré sa s vami rada podelí.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na začiatku workshopu sa budeme venovať teoretickému úvodu do modelovania, ovládaniu a nastaveniu prostredia programu. Ďalej si predstavíme kresliace a modelovacie nástroje, naučíme sa namodelovať podlahu, steny a otvory (okná a dvere). Vyskúšame si použitie rôznych materiálov a textúr, následne si miestnosť zariadime a osvetlíme  podľa vlastného vkusu a uváženia.  Na záver sa naučíme ako si svoj model uložiť a ako ho prezdieľať.

ČO JE PROGRAM SKETCHUP FREE A NA ČO SA VYUŽÍVA:

SketchUp Free je najjednoduchší bezplatný softvér na 3D modelovanie na webe - bez pripojených reťazcov. Svoj 3D dizajn online máte všade so sebou. SketchUp Free umožňuje rýchlo vizualizovať návrhové nápady v komerčnom aj nekomerčnom interiérovom dizajne, v dizajne záhrad, produktov, obalovom dizajne, aj pre 3D tlač. Je vhodný ako vstupný program do sveta 3D modelovania pre svoje jednoduché a zrozumiteľné prostredie a funkcie.

KEDY

25.10. 2022

17:00 - 20:00 hod.

 

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje online cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť poštou (1.trieda, NEdoporučene): NPC Košice, Krivá 21, 040 01 Košice.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP)(do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Ukončenie registrácie:
20.10. 2022 do 24:00

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email  creativepoint@npc.sk .

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené