1_b.png

Naučte sa umeniu riskovať! (Nitra)

17.05. Naučte sa umeniu riskovať_RP_NITRA(FB cover).jpg

 

Bojíte sa urobiť prvý krok, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, riskovať a vkročiť na neznámu pôdu? Na našom seminári vám poradíme, ako si správne určiť priority a eliminovať tak možné podnikateľské riziká.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vnímame riziko a kedy začíname byť ochotní riskovať
  • motivácia pri plnení úloh a práca s nesplnenými očakávaniami
  • čo je vzorec zmeny a ako nám pomáha lepšie sa rozhodovať
  • nastavovanie SMART cieľov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Zuzana Lauková - koučka, lektorka, trénerka a školiteľka pre obchodných poradcov a manažérov so zameraním na rozvoj ich potrieb; realizuje tiež workshopy na zvýšenie efektivity a výkonu zamestnancov (hard a soft skills, obchodné zručnosti, zvládanie stresu, motivačné a zážitkové vzdelávanie).

KEDY

17.05.2019

09:00 - 15:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.05.2019 do 09.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené