1_b.png

Nauč sa zvládnuť námietky zákazníkov

50976812_2704810016210855_8580629450863935488_o.jpg

 

Zvládanie námietok klienta je jedna z kľúčových vlastností, ktorú by mal ovládať každý obchodník, inak môže byť každý predaj neúspešný. Tento seminár vás naučí identifikovať príčiny vzniku námietok klienta, aj to, ako im predchádzať.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako a prečo vznikajú námietky
  • aký je rozdiel medzi skrytou a oprávnenou námietkou
  • ako odhaliť, že nám zákazník nehovorí pravdu
  • čo robiť, keď nám zákazník nehovorí pravdu
  • ako sa tvorí banka námietok
  • diskusia

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Alica Obešlová - obchodníčka, koučka a trénerka zameraná na praktickú implementáciu predajných a komunikačných zručností s cieľom vyzdvihnúť silné stránky osobnosti a zvýšiť efektivitu práce v telemarketingu a v priamom predaji, spoluautorka úspešného projektu „Obchodník Obchodníkovi“.

Michal Greschner – špecializuje sa na prácu v teréne s obchodníkmi, ktorí komunikujú priamo so zákazníkmi. Skúsenosti z predaja nadobudol v oblasti telekomunikácii, advertisingu, poisťovníctva, energetiky, zabezpečovacích systémoch a spotrebných materiálov. Má akreditáciu na svoj autorský vzdelávací projekt Predajné zručnosti a realizuje vlastný úspešný projekt „Obchodník Obchodníkovi“.

KEDY?

20.02.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE?

Mestský úrad v Čadci

Námestie slobody 30

022 01 Čadca

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.02.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené