1_b.png

Nastavte myseľ na úspech v podnikaní

cover_28.3.-Nastavte-myseľ-na-úspech-v-podnikaní.jpg

 

Správne nastavenie mysle pomôže v rozvoji a raste vášho podnikania. Zmenou myslenia môžete ovplyvniť rast a rozvoj svojho podnikania, začať konať inak a dosahovať iné výsledky. Na interaktívnom workshope sa pozrieme, ako je na tom aktuálne vaša myseľ a ako rozhodnutia ovplyvňujú vaše podnikateľské aktivity.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako funguje naša myseľ – čo je úspech?
  • Ako prostredníctvom mysle ovplyvniť svoj biznis
  • Ako dôležité sú emócie v biznise
  • Ako naša myseľ ovplyvňuje naše konanie a rozhodovanie v biznise
  • Presvedčenia ako riadiaci článok mysle – ako to zmeniť, ak nám neslúžia
  • Ako začať tvoriť svoju realitu v biznise

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Mihoková Monika pôsobila viac ako 20 rokov v IT sektore v medzinárodných spoločnostiach na rôznych riadiacich pozíciách. Najviac však čerpá z HR manažérskej role, kde získala bohaté skúsenosti v oblasti riadenia, vedenia, motivácie ľudí ako aj ich vzdelávania. Od roku 2011 sa venuje koučovaniu a osobnostnému rozvoju. Momentálne pôsobí ako energetická koučka, biznis mentorka facilitátorka PSYCH-K® metodiky pre firemných aj individuálnych klientov.

KEDY

28.03. 2023

09:00 – 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Košice

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13 Košice

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.03.2023 do 24.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Košice, EcoPoint Office Center 2, Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.ke@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.skPodujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené