1_b.png

Najnovšie trendy v marketingu

25_9 Najnovšie trendy v marketingu_RP_ČADCA (FB cover).jpg

 

Digitálny marketing sa môže zdať v dnešnej dobe populárnejším a efektívnejším marketingovým nástrojom, avšak nemôžeme zabúdať ani na tradičný marketing. Ukážeme vám, ako tieto dva svety prepojiť a prakticky využiť najnovšie trendy v marketingu pre svoju firmu a podnikanie.

ČO SA DOZVIETE

  • ako nastaviť správny pomer medzi tradičnou a digitálnou marketingovou komunikáciou
  • ako vyťažiť maximum z prepojenia týchto kanálov
  • ako môžete strategicky ovplyvniť rozhodnutia zákazníka
  • efektívne nastavenie cieľového publika
  • najnovšie trendy v marketingu a ich praktické využitie
  • priestor na otázky a diskusiu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Petra Kunertová, PhD. – absolvovala vysokoškolské štúdium so zameraním na kreatívnu ekonomiku, pôsobila ako lektorka marketingu a online marketingu, tri roky bola súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang, kde spravovala sociálne siete viac ako 20 firiem.

KEDY

25.9.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Mestský úrad v Čadci

Námestie slobody 30

022 01 Čadca

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.9.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené