1_b.png

Najlepšie praktiky a výhody networkingu

12_12 Najlepšie praktiky a výhody networkingu_RP ZA (FB cover).jpg

 

Základom networkingu je nadviazať kontakt s ľuďmi, ktorí vám môžu pomôcť rozvinúť váš biznis. Až 70% nových obchodných príležitostí je získaných prostredníctvom networkingu. Cieľom je okolo seba vytvoriť sieť kvalitných a aktívnych kontaktov.

ČO SA DOZVIETE

  • ktoré networkingové aktivity sú užitočné a ktoré sú stratou času
  • pochopenie dôležitosti systematického networkingu
  • osobný branding a aktívna práca so sieťou kontaktov
  • akým chybám by ste sa mali počas networkingu vyhnúť
  • ako si vybudovať kvalitnú sieť kontaktov
  • najčastejšie chyby
  • priestor na otázky

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mirka Tvarog Michalková – venuje sa viac ako 10 rokov profesionálne medzinárodnému business networkingu. Špecializuje sa na nastavovanie dlhodobej stratégie a konceptu v oblasti corporate relations management a business development etablovaným slovenským a zahraničným klientom, ako aj start-upom.

KEDY

12.12. 2019

16:00 - 18:00 hod.

KDE

Výskumné centrum

Žilinská univerzita

Univerzitná 8215/1

Žilina 010 08

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.12. 2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking – podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.