1_b.png

Najčastejšie chyby pri zákazkách na stavebné práce

Najčastejšie pochybenia pri zákazkách na stavebné práce  (FB cover).jpg

 

Panelová diskusia s odborníkmi, ktorí budú odpovedať na otázky, kde sa najčastejšie v praxi robia chyby (prax úradu, orgánov kontroly, uchádzačov, obstarávateľov a pod.), kde je vidieť nedostatky a ako im najlepšie predchádzať.

ČO VÁS ČAKÁ

16:30-17:30 - Registrácia a úvodný networking

17:30-17:40 - Privítanie a predstavenie aktivít SAK regionálne zastúpenie pre BA kraj a SLOVCA

17:40-18:00 - Príspevok partnera

18:00-19:00 - Panelová diskusia

19:00-21:00 - Networking mixer

MODERÁTOR

Viliam Karas (advokát a regionálny zástupca pre BA kraj) - advokát a vedúci partner advokátskej kancelárie MAPLE & FISH v Bratislave, dlhoročný právny poradca Úradu pre verejné obstarávanie, pôsobil ako člen rozkladových komisií Úradu pre verejné obstarávanie. Je členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, kde súčasne pôsobí ako predseda pracovnej skupiny pre súkromné právo, člen katedry Medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity kde dlhodobo prednáša Právo Európskej únie. Právnu prax vykonáva 20 rokov. Špecializuje sa na oblasti: verejné obstarávanie a fondy Európskej únie, priame zahraničné investície, fúzie a akvizície, energetika, priemyselné parky, právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc, súdne spory. Taktiež pôsobí ako právny poradca významných zahraničných investorov pri zakladaní a výstavbe priemyselných parkov. Rozsiahle skúsenosti nadobudol v oblasti fúzií, akvizícií a joint ventures obchodných a bankových spoločností. Je právnym poradcom mnohých významných slovenských a zahraničných spoločností. Plynulo komunikuje v talianskom a anglickom jazyku.

PANELISTI

Ivan Holíč (UVO – inštitút verejného obstarávania) – od roku 2012 pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie. Do marca tohto roku pracoval na legislatívno-právnom odbore, kde sa venoval rôznorodej agende – od zastupovania úradu v súdnych sporoch cez vedenie správnych konaní až po prípravu legislatívy. V súčasnosti pracuje na Inštitúte verejného obstarávania, kde zastrešuje agendu metodiky a vzdelávania. V rámci svojej činnosti sa venuje aj lektorskej činnosti a zúčastňuje sa rokovaní pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie pri Európskej komisii.

Branislav Hudec (UPVII - eurofondy) – pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na UPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020. Je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby úradu, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami so zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Juraj Tkáč (verejné obstarávanie a stavebné právo) - pôsobí v advokátskej kancelárii MST Partners s.r.o kde sa zameriava na aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok a zároveň sa venuje čerpaniu eurofondov a verejnému obstarávaniu. Niekoľko rokov pracoval v investičnej výstavbe. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Milan Oleríny (verejné obstarávanie a stavebné právo) - orientuje sa na prípravu projektov a zmluvnú prax podmienok VOB (nemecká prax) a FIDIC (medzinárodná prax), ktorým sa venuje od roku 1998. Je autorom 5 kníh, ktoré sa venujú problematike zahraničnej zmluvnej praxe, podmienkam FIDIC a naviacprácam v prípade veľkých projektov nielen u nás, ale aj zahraničí, kde poskytoval služby nielen pre privátnych investorov, ale aj pre EBOR a OSN - referencie z projektov v Európe, Afrike, Mongolsku, Ruskej federácii, na Balkáne a v Strednej Ázii. Špecializácia na veľké projekty (infraštruktúra, pozemné staviteľstvo) a problematiku naviacprác, autor jedinej knihy o naviacprácach v stavebníctve (CHBeck) v Slovenskej republike.

KEDY

22.5.2019

16:30 – 21:00

KDE

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKT

rp@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.05.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.


Konferencia, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY

Účastník musí byť podnikateľ:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Podrobnejšie informácie sa dozviete v implementačnom manuáli TU

Prečo iba Bratislavský kraj?

Táto konferencia sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené