1_b.png

Legislatívne zmeny v kocke: Čo nové prinesie podnikateľom rok 2019

Legislatívne-zmeny-v-kocke_23_01_2019-(FB-cover).jpg

 

Každoročné zmeny zákonov sa týkajú všetkých podnikateľov. Preto je dobré byť na novinky pripravený. Na seminári získate prehľad najdôležitejších zmien, zistíte aké nové povinnosti vás čakajú. Ale pridáme aj zopár pozitívnych zmien, ktoré ušetria vaše náklady pri podnikaní.

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?

Mgr. Petra Satinová a Mgr. Martina Muráriková – obe pôsobia v rámci Slovak Business Agency ako právničky pre Centrum lepšej regulácie, ktoré posudzuje vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). Monitoruje zmeny v legislatíve, zúčastňuje sa konzultácií k ich tvorbe, vykonáva Test MSP, navrhuje alternatívne riešenia v prospech MSP. Rovnako analyzuje náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotí gold-plating, t. j. presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.

KEDY?

23.01. 2019, 9:00 - 11:00

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Ukončenie registrácie (registrovať sa môžete priamo tu, pod textom): 22.01.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Podrobnejšie informácie sa dozviete v implementačnom manuáli TU

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené