1_b.png

Legislatívna smršť v roku 2021

24_2 Legislatívna smršť v roku 2021 AP (FB cover).jpg

 

Zamýšľali ste sa, ako sa počas koronakrízy zmenilo podnikateľské prostredie z pohľadu legislatívy? Na našom podujatí zistíte, aké nové náležitosti sú potrebné pre váš budúci biznis a ktoré doterajšie povinnosti odpadli. Dozviete sa novinky v právach a povinnostiach zamestnancov, pričom budú zohľadnené aj obchodné súvislosti, ktoré pri podnikateľskej činnosti vznikajú. 

ČO SA DOZVIETE:

  • legislatívne zmeny, ktoré nám pandémia priniesla
  • zmeny v povinnostiach a právach zamestnancov  
  • obchodné súvislosti s podnikateľskou činnosťou

KTO SÚ VAŠI LEKTORI:

JUDr. Patrik Rako, PhD., LL.M. – právo študoval na Slovensku, Hong Kongu a USA. Na Slovensku pôsobí v advokácii, kde sa venuje obchodným spoločnostiam, compliance, regulatorike a procesnému právu. Okrem toho sa venuje pedagogickej a poradenskej činnosti.

KEDY?

24.2.2021, 17:00 – 20:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 22.2.2021 do 15:30 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené