1_b.png

Kyberbezpečnosť firmy a e-shopu

25.3.-Kyberbezpecnost,-Mojmirovce-(FB-cover).jpg

 

Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane e-shopov, ktoré sledujú a analyzujú správanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR.

Na workshope vám lektor povie, ako vyzerá správne zálohovanie či zaplátanie bezpečnostných dier, ako včasne diagnostikovať kybernetický útok alebo ako správne zabezpečiť wifi sieť. Spolu s lektorom si prejdete témy o online správaní zamestnancov a ich poučenie o bezpečnostných rizikách, o šifrovaní komunikácie a o SSL certifikátoch, o prevencii, detekcii útoku a reakcii naň. Ako BONUS si účastníci workshopu môžu s lektorom zistiť mieru zabezpečenia svojich e-shopov.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

ČO SA DOZVIETE?

 • ako zálohovať a zaplátať bezpečnostné diery
 • ako včasne diagnostikovať kybernetický útok
 • online správaní sa zamestnancov
 • šifrovanej komunikácii (HTTPS protokol) a SSL certifikátoch
 • prevencii a detekcii útoku a reakcii naň, o zabezpečení wifi siete
 • poviete si všetko na témy e-mail spoofing, ransomvér, únik dát, DDoS útoky, insider attacs
 • ochrane klientskych osobných údajov
 • zodpovednej osobe

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Oliver Nemčík vás oboznámi s technickou stránkou zabezpečenia vášho súkromia a súkromia vašich zákazníkov.

KEDY?
25.3.2019, 9:00 - 18:30 hod.

KDE?
Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce

KONTAKT: npint_nr@npc.sk


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené