1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Naštartuj svoj biznis s nami

11-15_11_KPZ Naštartuj svoj biznis s nami _AP_KE (FB cover).jpg

 

Plánujete rozbehnúť svoje podnikanie, ale stále čakáte na ten správny impulz ? Veríme, že náš kurz bude tým správnym štartérom, ktorý vás privedie do sveta biznisu. Počas piatich dní vás naši lektori zorientujú vo svete marketingu, financií a daní, ale aj v právnych otázkach a duševnom vlastníctve. Zoznámite sa so základnými pravidlami business protokolu a komunikačnými zručnosťami. Naučíte sa, ako vypracovať vlastný Busines Model Canvas.

DOZVIETE SA

Pondelok 11.11.2019 Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • praktický prehľad v právnych formách podnikania
 • ako si vybrať vhodnú právnu formu podnikania
 • ako ochrániť svoj podnikateľský nápad - čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva

Utorok 12.11.2019 Finančné zručnosti

 • zhodnotenie podnikateľského zámeru z finančného a ekonomického hľadiska
 • základy finančného manažmentu
 • prípadová štúdia zameraná na finančný rozpočet, cashflow a analýzu nákladov

Business protokol a komunikačné zručnosti

 • naučíte sa, ako si zlepšiť prezentačné zručnosti v kontakte s budúcimi biznis partnermi
 • získate prípravu na vaše prvé obchodné stretnutia a komunikáciu so zákazníkom
 • na prípadovej štúdii zistíte dôležitosť prvého dojmu a neverbálnej komunikácie

Streda 13.11.2019 Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva vrátane praktických tipov z praxe
 • prehľad v oblastí daní a odvodov
 • zorientovanie sa v špecifickej terminológii

Štvrtok 14.11.2019 Business zručnosti

 • ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov
 • ako využiť nástroj Business Model Canvas (BMC) - čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať
 • praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu

Piatok 15.11.2019 Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

VAŠI LEKTORI

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. - pôsobí ako advokátka a docentka na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2016 prednáša pre Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO), lektoruje tiež pre Úrad priemyselného vlastníctva SR a Centrum vedecko-technických informácií SR, špecializuje sa na občianske, obchodné právo a duševné vlastníctvo.“

Ing. Slávka Klasová, PhD. - pôsobí ako odborná asistentka na Ekonomickej fakulte TUKE. Špecializuje sa na tvorbu finančných plánov, finančné analýzy účtovných závierok, ako aj analýzu postavenia podniku. V rámci výmenných pobytov pôsobila na International Business School a University of Technology and Economics v Budapešti

Mgr. Lenka Kolesárová, MBA – pôsobí ako lektorka na biznis protokol a spoločenskú etiketu, efektívnu komunikáciu a rozvoj prezentačných zručností. Prostredníctvom programu Bilancia kompetencií pracuje ako kariérny poradca s dlhodobo nezamestnanými, ktorým pomáha zorientovať sa na trhu práce - zamestnanie versus živnosť, naštartovať vnútornú motiváciu a rozvíjať ich mäkké zručnosti. Má bohaté skúsenosti s organizovaním firemných teambuildingov a rôznych komunikačných školení.

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. - je vedúcou Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, účtovníctvo bánk, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru v oblasti účtovníctva, daní, audítorstva a finančného riadenia.

Ing. Róbert Oravský – hosť - je doktorandom Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, podnikanie v podmienkach SR a dane podnikateľských subjektov. Popri akademickom pôsobení pôsobí ako konateľ v spoločnosti, ktorá sa venuje vedeniu účtovníctva, mzdovej personalistike, správe daní a všeobecnej administratíve.

Ing. Viliam Vajda, PhD. - spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra, pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend. Pracoval ako odborný asistent Ekonomickej fakulty TUKE, dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov. V biznis sektore sa venuje manažmentu vývoja softvérových produktov v oblasti automatizácie.

Ing. Marek Lavčák - začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu Aktivita zvyšuje úspech (AZU), v roku 2013 sa stal spoluzakladateľom startupového a co-workingového centra, ktorého je výkonným riaditeľom. V biznis sektore je brand konzultantom a členom organizačných tímov, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend.

KEDY

11.11.2019 – 15.11.2019

16:00 – 20:00 hod

KDE

Creative industry Košice, n.o. - Kasárne/Kulturpark – budova Alfa

Kukučínova 2, 040 01 Košice

KONTAKT: Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená na 20 osôb. Účastník sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 7.11.2019 do 12.00 hod


Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené