1_b.png

Kurz podnikateľských zručností

17.-21.10.-KPZ-BA_cover.jpg

 

Príďte na kurz a pohnite sa z miesta do sveta podnikania. Za päť dní vás naučíme premýšľať a konať ako podnikateľa. Aby ste to zvládli čo najlepšie, dáme vám inšpiratívny priestor a šiestich skúsených expertov, ktorí vám pomôžu krok za krokom získať základné podnikateľské zručnosti a nadobudnúť sebadôveru vo svoj vlastný biznis. 

KEDY?

17.10.2022 – 21.10.2022 pondelok - piatok

16:00 – 20:00 hod. každý deň

KDE?

Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava / Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.10.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

17.-21.10. KPZ BA_plagat2.jpg

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný. Na Kurz podnikateľských zručností sa môžu registrovať iba tí uchádzači, ktorí neabsolvovali Kurz podnikateľských zručností v rámci projektu NPC II – BA kraj v minulosti.

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené