1_b.png

Kurz podnikateľských zručností

4.-8.3.Kurz podnikateľských zručností_AP_KE_cover.jpg

 

Potrebujete odpovede na otázky súvisiace s rozbehnutím vášho podnikania? Počas piatich dní vás naši lektori – skúsení podnikatelia – zorientujú v základných obchodných zručnostiach, vo svete financií a daní, aj v právnych otázkach, duševnom vlastníctve a marketingu.

ČO SA DOZVIETE?

Pondelok 04.03.2019 – Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • praktický prehľad v právnych formách podnikania na Slovensku
 • ako si vybrať vhodnú právnu formu podnikania
 • ako ochrániť svoj podnikateľský nápad - čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva

Utorok 05.03.2019 – Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva vrátane praktických tipov z praxe
 • prehľad v oblastí daní a odvodov
 • zorientovanie sa v špecifickej terminológii

Streda 06.03.2019 – Finančné zručnosti a Obchodné zručnosti

 • zhodnotenie podnikateľského zámeru z finančného a ekonomického hľadiska
 • základy finančného manažmentu – finančný rozpočet, cashflow a analýza nákladov
 • základné obchodné zručnosti potrebné pri začatí podnikania
 • praktické tipy a rady, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa
 • prípadová štúdia z vlastnej praxe lektora so založením a rozbiehaním firmy

Štvrtok 07.03.2019 – Business zručnosti

 • ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov
 • ako využiť nástroj Business Model Canvas (BMC) - čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať
 • praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu

Piatok 08.03.2019 – Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., L.L.M. - pôsobí ako advokátka a zároveň ako odborná asistentka na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2016 prednáša pre Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO). Lektoruje tiež pre Úrad priemyselného vlastníctva SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Špecializuje sa na občianske, obchodné právo a duševné vlastníctvo.

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. - je vedúcou Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, účtovníctvo bánk, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru v oblasti účtovníctva, daní, audítorstva a finančného riadenia.

Ing. Slávka Klasová, PhD. - pôsobí ako odborná asistentka na Ekonomickej fakulte TUKE. Špecializuje sa na tvorbu finančných plánov, fnančné analýzy účtovných závierok ako aj analýzu postavenia podniku. V rámci výmenných pobytov pôsobila na International Business School a University of Technology and Economics v Budapešti.

Ing. Radovan Sidor - v roku 2011 založil spoločnosť, ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby, či pražiareň kvalitnej kávy. Má viac ako 15-ročnú prax v manažovaní rôznych projektov - v neziskovom, verejnom aj súkromnom sektore.

Ing. Viliam Vajda, PhD. - spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra. Pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú hackathon a Startup Weekend. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov. V súčasnosti pôsobí v biznis sfére, v minulosti pracoval ako odborný asistent Ekonomickej fakulty TUKE.

Ing. Marek Lavčák - začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu Aktivita zvyšuje úspech (AZU). V roku 2013 sa stal spoluzakladateľom startupového a co-workingového centra a zároveň jeho výkonným riaditeľom. Je súčasťou organizačných tímov, ktoré v Košiciach organizujú hackathon a Startup Weekend. V súčasnosti v biznis sektore ako brand konzultant.

KEDY?

04.03.2019 – 08.03.2019

15:45 - 20:00 hod.

KDE?

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Boženy Němcovej 32

042 00 Košice

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28.02.2019 do 12.00 h


Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.ska www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.skv sekcii Služby/Workshopy a semináre.

    

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené