1_b.png

Kreatívne raňajky: Všetko o 3D tlači

1.png

 

Prvé „Kreatívne raňajky“ v tomto roku budú venované 3D tlači! Čaká ťa diskusia s našimi hosťami vedená tímom Creative Point, do ktorej sa môžeš kedykoľvek zapojiť. Príjemné ráno ti spestrí krásne prostredie a domáce pečené občerstvenie s rannou kávičkou alebo čajíkom.

Našim hosťom bude Peter Svoboda, ktorý sa 3D tlači venuje už od roku 2013. Jeho záujem odštartovala snaha nahradiť chýbajúcu šachovú figúrku a viedla až k prototypu robotického ramena pre stavbu reálnych domov z betónu. V roku 2013 založil web www.3dimenzia.sk, kde dodnes predáva 3D tlačiarne rôzneho druhu a rozmerov. So svojim tímom natrafili pri práci na rôzne problémy a to ich doviedlo k výrobe vlastných 3D tlačiarní veľkých rozmerov a prišli tak na trh s inovatívnym konceptom. Tak neváhaj a príď sa o jeho práci dozvedieť viac!

KEDY?

Kreatívne raňajky sa uskutočnia vo štvrtok 14. marca 2019 v čase od 8:00 do 9:00 hod.

KDE?

V priestoroch Coworkingu NPC

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A 

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Nájdete nás aj na Facebooku 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Kreatívne raňajky, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Kreatívne raňajky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené