1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Všetko pre dobrý rozbeh

20.-24.05.-KPZ-Všetko-pre-dobrý-rozbeh_AP_KE-(FB-cover).jpg

 

Potrebujete odpovede na otázky súvisiace s rozbehnutím vášho podnikania? Počas piatich dní vás naši lektori – skúsení odborníci – zorientujú v základných obchodných zručnostiach, vo svete financií a daní, aj v právnych otázkach, duševnom vlastníctve alebo marketingu.

DOZVIETE SA

Pondelok 20.05.2019 – Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • praktický prehľad v právnych formách podnikania
 • ako si vybrať vhodnú právnu formu podnikania
 • ako ochrániť svoj podnikateľský nápad - čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva

Utorok 21.05.2019 – Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva vrátane praktických tipov z praxe
 • prehľad v oblastí daní a odvodov
 • zorientovanie sa v špecifickej terminológii

Streda 22.05.2019 – Plán v biznise a Obchodné zručnosti

 • špecifický plán v biznise a jeho praktický význam pre podnikateľa
 • základné obchodné zručnosti potrebné pri začatí podnikania
 • prípadová štúdia z vlastnej praxe lektora so založením a rozbiehaním firmy

Štvrtok 23.05.2019 – Business zručnosti

 • ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov
 • ako využiť nástroj Business Model Canvas (BMC) - čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať
 • praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu

Piatok 24.05.2019 – Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

VAŠI LEKTORI

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. - pôsobí ako advokátka a odborná asistentka na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2016 prednáša pre Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO), lektoruje tiež pre Úrad priemyselného vlastníctva SR a Centrum vedecko-technických informácií SR, špecializuje sa na občianske, obchodné právo a duševné vlastníctvo.

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. - je vedúcou Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, účtovníctvo bánk, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru v oblasti účtovníctva, daní, audítorstva a finančného riadenia.

Mgr. Ing. Kamil Kubík - odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektmi z neziskového, verejného a súkromného sektora, ktorým pomáhal pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je víťazom celoslovenskej súťaže Tatra banky a.s. cez platformu Challengest a je držiteľom viacerých manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií, riadenia procesov a ďalších.

Ing. Radovan Sidor - v roku 2011 založil spoločnosť, ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby, či pražiareň kvalitnej kávy. Má viac ako 15 ročnú prax v manažovaní rôznych projektov - v neziskovom, verejnom aj súkromnom sektore.

Ing. Viliam Vajda, PhD. - spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra, pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú hackathon a Startup Weekend. Pracoval ako odborný asistent Ekonomickej fakulty TUKE, dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov.

Ing. Marek Lavčák - začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu Aktivita zvyšuje úspech (AZU), v roku 2013 sa stal spoluzakladateľom startupového a co-workingového centra, ktorého je výkonným riaditeľom. V biznis sektore je brand konzultantom a členom organizačných tímov, ktoré v Košiciach organizujú hackathon a Startup Weekend.

KEDY

20.05.2019 – 24.05.2019

15:45 – 20:00 hod.

KDE

Creative industry Košice, n.o.

Kasárne/Kulturpark – budova Alfa

Kukučínova 2

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená na 20 osôb. Účastník sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.05.2019 do 12.00 hod


Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené