1_b.png

Koučing je vášeň aj hra

05.04. Koučing je vášeň aj hra_RP_NITRA_cover.jpg

 

Úspešný príbeh vášho podnikania si píšete sami! Správny koučing so správnou koučkou dá vášmu osobnému a pracovnému životu novú úroveň. Na našom interaktívnom workshope sa dozviete aj to, čo ste o koučingu doteraz ani netušili a osvojíte si techniku, ktorú budete môcť ihneď používať.

ČO BUDE NA PROGRAME

  • pozitívne aspekty koučingu a jeho vplyv na výkonnosť jednotlivca
  • operatívny verzus transformačný koučing
  • koučovací manažérsky štýl (interaktívna praktická ukážka)
  • koučovacia technika „Škála“ a jej využitie v živote
  • bonus: pre vylosovaného záujemcu hodina skype koučingu ako darček

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Tatiana Červená, ACC – je profesionálna koučka v oblasti biznis, life a tímového a transformačného koučingu. V podnikoch sprevádza manažérov procesom tvorenia vízie, misie a firemných hodnôt, vedie tiež workshopy o využití intuície v koučingu, v predaji, manažmente, ale aj v každodennom živote.

KEDY

05.04.2019

14:00-18:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 04.04.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.