1_b.png

Kde zohnať financie na budúce podnikanie?

10_2 Kde zohnať financie na budúce podnikanie AP (FB cover).jpg

 

Rozbehnúť vlastné podnikanie, firmu či startup nie je jednoduché, ale vždy ľahšie, ak na to máte potrebné financie. Na tomto podujatí získate prehľad možností financovania podnikov na Slovensku, ako aj to, kde nájsť správne formy financovania pre svoj budúci biznis. Lektor tiež objasní, kedy je vhodné podnik financovať cudzími a kedy vlastnými zdrojmi.

ČO SA DOZVIETE:

  • tradičné vs. moderné formy financovania
  • ideálna forma financovania podnikania
  • ako si správne vybrať zdroj financovania

KTO SÚ VAŠI LEKTORI:

Ing. Marián Smorada - pôsobí ako prodekan na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je znalec v odvetviach financie a kontroling, dlhoročný podnikateľ v oblasti ekonomického a personálneho poradenstva, tvorby podnikateľských plánov a zámerov, či finančných analýz.

KEDY?

10.2.2021, 16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 8.2.2021 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené