1_b.png

Inovatívne podnikanie v praxi

9_9 Inovatívne podnikanie v praxi AP (FB-cover).jpg

 

Pred začiatkom podnikania je už potrebné premýšľať nad inováciami, ktoré vedú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti. A slovom inovácie nemáme na mysli nevyhnutne technologické, ale aj akékoľvek procesy, ktoré vedú k rastu hodnoty pre zákazníka. Príďte na naše podujatie a dozviete sa o inováciách v strategickom riadení viac.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako je možné zvyšovať hodnotu produktu/služby
  • ako správne identifikovať potreby trhu
  • prečo a akým spôsobom je potrebné poznať budúcich zákazníkov
  • prečo sú dôležité dáta a ako ich zbierať
  • príklady z praxe

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Juraj Kučera - venuje sa rozvoju obchodu, predaja a inováciám v strategickom riadení firiem. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. Spoluautor niekoľkých publikácií. Majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej a kreatívnej agentúry.

KEDY?

09.09.2021, 16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 07.09.2021 do 14:00

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224. Účasť je bezplatná.

Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené