1_b.png

Inovácie môžu výrazne posunúť váš biznis dopredu

13_11_Ako mozu inovacie vyrazne posunut vas biznis dopredu_RP ZA(FB cover).jpg

 

Inovácie sú prostriedkom k vašej konkurencieschopnosti. Čo skutočne inovácie sú a prečo sú také dôležité. S využitím techník zameraných na podporu kreatívneho myslenia sa k nim dá ľahko dopracovať. Príďte sa s nimi zoznámiť a využite ich pri budovaní stabilného podniku budúcnosti.

ČO SA DOZVIETE

  • zoznámite sa s inováciami, a ako významne môžu posunúť váš biznis dopredu
  • brainstorming ako nástroj kreatívneho riešenia problémov
  • ako ochránite vaše nápady
  • odhalíte kľúčové princípy kreatívneho myslenia
  • vyskúšate si kreatívne techniky podporujúce inovačné myslenie
  • otázky a diskusia

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Veronika Šramová, PhD. – je projektový a výskumný pracovník na Žilinskej univerzite. Pomáha študentom, výskumníkom a záujemcom z praxe rozvíjať ich inovácie. Vedie zážitkový predmet Povolanie podnikateľ, kde sa študenti stretávajú s praktickými situáciami a expertmi zo sveta biznisu a inovácií. Podieľa sa na organizácii inovačných podujatí.

KEDY

13.11.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Univerzitný vedecký park

Žilinská univerzita v Žiline

Budova A, 4. poschodie

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.11.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené