1_b.png

Gentlejam: Ako sa varí úspech?

19.10.-GENTLEJAM-Ako-sa-varí-úspech_cover.jpg

 

Príďte si vypočuť  príbeh zakladateľky Gentlejam, ktorá  prišla s nápadom vyrábať džemy a omáčky s prémiovým alkoholom. Iveta Hrabovská nikdy predtým žiaden džem neuvarila, no aj napriek tomu cítila, že jej nápad bude mať úspech. Ako uvarila svoj úspešný biznis sa dozviete priamo od nej.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako sa zrodila myšlienka Gentlejam
  • ako ich  na začiatku neodradil 300 € zostatok na účte
  • ako rozbehli prémiovú značku na Slovensku bez pôžičiek a úverov
  • ako sa s Gentlejam dostali na EXPO v Dubaji
  • ako expandovať aj s minimálnym rozpočtom

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Iveta Hrabovská -  úspešná podnikateľka, prirodzená networkerka, mama 7-ročného rómskeho dieťaťa. So svojimi unikátnymi výrobkami si podmanila gurmánov nie len na Slovensku. Je tvorca všetkých receptúr, zelenú jej dávajú najlepší šéfkuchári a vo februári bola s Gentlejam reprezentovať Slovensko na DUBAI EXPO 2022.

KEDY

19.10.2022, 9:30 – 11:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

Soda Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.10.2022 do 23:59 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Nitra Novozámocká 67, 949 01 Nitra
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.nr@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe, ako forma Informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené