1_b.png

GDPR v ubytovacích zariadeniach

11.03.-GDPR-v-ubytovacích-zariadeniach_LM-(FB-cover).jpg

 

GDPR už nie je novinkou, ale stále dokáže potrápiť. Náš seminár je zameraný na aplikáciu tohto nariadenia do praxe v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zákazníkov, ubytovaných hostí, zamestnancov a osôb pohybujúcich sa v monitorovaných priestoroch.

ČO SA DOZVIETE?

  • najzásadnejšie zmeny a novinky
  • aké majú ubytovacie zariadenia povinnosti
  • informačné systémy a účely spracúvania ubytovacích zariadení
  • bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov
  • bezpečnostný incident a práva dotknutých osôb
  • právny vzťah so sprostredkovateľom (dodávateľom)
  • zodpovedná osoba

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

JUDr. Tatiana Mičudová – aktuálne pracuje ako právny expert Licenčného odboru v SOZA, predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Publikuje odborné články z odvetvia pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov a občianskeho práva.

KEDY?

11.03.2019

09:30 - 13:30 hod.

KDE?

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši

(miestnosť č. 109)

Štúrova 1989/41

031 01 Liptovský Mikuláš

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 07.03.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené