1_b.png

Funkčný webdizajn I. – podnikateľský príbeh

10_2-Funkčný-webdizajn-I---podnikatelský-pribeh_AP_KE_online-(FB-cover).jpg

 

V rámci tematických štvrtkov Marketing moderne, strategicky a cielene vám úspešný podnikateľ predstaví svoj podnikateľský príbeh. Pred niekoľkými rokmi začal uvažovať nad tým, ako funguje online priestor pre podnikateľa, dnes zabezpečuje firmám kompletné riešenia v oblasti online marketingu, tvorby biznis stratégií, e- shopov, platobných brán a webdizajnu.

ČO SA DOZVIETE

  • o jeho začiatkoch v podnikaní
  • o jeho podnikaní  v online marketingu
  • jeho praktické rady a tipy z oblasti webdizajnu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Marcel Pajtáš – pôsobí vo vlastnej firme REBEL'ant s.r.o, ktorá zabezpečuje a spravuje kompletnú IT infraštruktúru, informačné systémy a webové sídla klientov. Marketingu sa venoval už počas štúdia na VŠ, neskôr znalosti zúročil v "obchode a v predaji". V súčasnosti sa venuje aj programovaniu a dizajnu webových stránok a e-shopov.

KEDY?

10.2.2022

16:30 – 18:30 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 7.2.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené